၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အစီအစဉ်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အစီအစဉ်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ကျောင်းပရဝုဏ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Technology Integrated Learning Programme ဖြင့် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရပ်များသင်ကြားမှုကို Online ဖြင့်သင်ကြားပို့ချပြီး၊ …